Zasady opublikowania rozdziału w recenzowanej monografii naukowej
„Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”

1.  Artykuł zostanie opublikowany w recenzowanej monografii naukowej wydanej w Wydawnictwie Akademii Sztuki Wojennej.
2. Publikowane będą artykuły prelegentów biorących udział w konferencji oraz osób, które zgłosiły swoje teksty i uzyskały dla nich akceptację Rady Naukowej Konferencji.
3. Zgłaszane do publikacji artykuły muszą być tematycznie zorientowane na zagadnienia będące przedmiotem konferencji oraz wcześniej niepublikowane.
4. Objętość artykułu nie mniejsza niż 20 000 znaków ze spacjami.
5. Artykuł powinien być przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail: do 30 kwietnia 2020 roku.
6. Artykuły niespełniające wymagań edytorskich zawartych w niniejszych zasadach nie będą rozpatrywane.
7. Do artykułu należy dołączyć:

  • imię i nazwisko autora oraz jego tytuł i stopień naukowy;
  • afiliację  – reprezentowana jednostka podrzędna, wydział, uczelnia/instytucja;
  • dane do kontaktu (telefon i adres skrzynki kontaktowej e-mail).

8. Zamieszczenie w artykule rysunków, zdjęć itp., zeskanowanych z publikacji książkowych, z czasopism lub pobranych ze stron internetowych, wymaga zgody wydawcy lub autora strony www oraz podania źródła. Komitet Naukowy Konferencji i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające artykuły do publikacji.
9. Komitet Naukowy Konferencji i Wydawca zastrzegają sobie prawo do dokonania koniecznych zmian w artykule, wynikających z opracowania redakcyjnego, nienaruszających uprawnień Autora w zakresie autorskich praw osobistych.
10. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Wydawcę autorskich praw majątkowych w zakresie opublikowania tego artykułu w publikacji związanej z organizowaną konferencją. Prawa obejmują następujące pola eksploatacyjne:

  • jego utrwalenie,
  • zwielokrotnienie określoną techniką,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • wprowadzenie do pamięci komputera,
  • umieszczenie w bazie cyfrowej,
  • umieszczenie na stronie internetowej ASzWoj.

11. Każdy współautor otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz monografii.

 

 

WYMOGI EDYTORSKIE