21.02.2020 r. – Dzień VIP (wstęp tylko z zaproszeniami)

22.02.2020 r. – Sesje główne (udział bezpłatny, po rejestracji)


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

PRELEGENCI:

prof. dr hab. Bogdan SZULC

Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor doktor habilitowany, wybitny naukowiec i dydaktyk. Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od  prawie 40 lat pracownik naukowy uczelni wojskowych – Akademii Sztabu Generalnego WP, Akademii Obrony Narodowej, obecnie Akademii Sztuki Wojennej. Uznawany za niekwestionowany autorytet i specjalistę w zakresie sztuki wojennej, a także pedagogiki i dydaktyki wojskowej, naukoznawstwa i metodologii. Swoje zainteresowania naukowe rozszerza w kierunku etyki (w tym etyki wojny), zarządzania i polemologii. Odznaczony nagrodą Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku.

gen. bryg. Norbert IWANOWSKI – Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Od sierpnia 2018 do listopada 2019 – dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W przeszłości pełnił funkcje między innymi: szefa sztabu Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego. Brał udział w operacjach w Iraku i Afganistanie. W pierwszych latach po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu służył w 17. Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, a następnie w sztabie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Podyplomowe studia polityki obronnej ukończył na Akademii Sztuki Wojennej. Awans do stopnia generała brygady otrzymał 13 marca 2019 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy.

prof. dr hab. Jan Maciejewski – socjolog, dydaktyk  i pedagog. Od 2009 r. kieruje Zakładem Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz i konsultant w dyscyplinie socjologii grup dyspozycyjnych, socjologii wojska, socjologii ekonomicznej, socjologii organizacji i zarządzania, socjologii edukacji oraz andragogiki i bezpieczeństwa. Promotor ponad dwudziestu rozpraw doktorskich, recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych, projektów badawczych oraz  książek. Członek wielu towarzystw naukowych, zrzeszeń i stowarzyszeń. Działa aktywnie w komitetach naukowych konferencji i zjazdów – m.in. regularnie prowadzi panele na zjazdach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, którego jest członkiem od 1996 r. Od ponad trzydziestu lat prowadzi intensywną działalność dydaktyczną w kraju jak i za granicą. Kierownik wielu projektów badawczych: naukowych, resortowych oraz wdrożeniowych (także międzynarodowych). Autor ponad stu pięćdziesięciu prac naukowych, w tym kilkunastu monografii, kilkudziesięciu książek zbiorowych oraz artykułów, publikowanych w kraju, jak i za granicą. Najważniejszą jest monografia Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna (2012, drugie wydanie książki, rozszerzone ukazało się w 2014), w której dokonuje dookreślenia nowej dyscypliny szczegółowej w socjologii, uznanym w skali międzynarodowej. Organizator cyklicznych (ponad trzydziestu) konferencji naukowych z dziedziny nauk społecznych obejmujących problematykę grup dyspozycyjnych w sferze bezpieczeństwa, które odbywają się nieprzerwanie od 1996 r., integrując międzynarodowe środowisko akademickie oraz resortowe i biznesowe.

płk dr hab. Leszek ELAK – polski oficer i wykładowca akademicki, pułkownik Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk o obronności, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a wcześniej prodziekan na Wydziale Wojskowym tej uczelni. W 2008 roku otrzymał stopnień doktora nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją. Sześć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o obronności. W 2017 roku za osiągnięcia dydaktyczne został uhonorowany nagrodą Ministra Obrony Narodowej Interesuje go problematyka obronności i bezpieczeństwa dlatego też swoje badania koncentruje m.in. w takich obszarach, jak: działania taktyczne wojsk lądowych, zdolności obronne i struktury organizacyjne SZ RP w aspekcie współczesnych zagrożeń, teoretyczne i praktyczne aspekty obronności i bezpieczeństwa w perspektywie przynależności do NATO i UE.

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003). Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności dydaktyka wojskowa uzyskał w roku 2006 w AON (Wydział Wojsk Lądowych), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: dydaktyka obronna) uzyskał w roku 2014 w AON (Wydział Zarządzania i Dowodzenia). W 2007 roku został wyróżniony nagrodą II stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe. Zainteresowania badawcze to zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki obronnej, metodologii badań bezpieczeństwa i obronności, dydaktyki obronnej i metodyki kształcenia i doskonalenia kadr oraz teorii bezpieczeństwa państwa.

dr hab. Andrzej PIECZYWOK – prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje w Wydziale Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa, gdzie realizuje zajęcia z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych, technicznych i publicznych, bezpieczeństwa społecznego i kulturowego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół bezpieczeństwa personalnego, bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, socjologii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa społecznego i kulturowego. W swym dorobku naukowym posiada kilka samodzielnych monografii z tego obszaru oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi i zawodowymi. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

dr hab. Ilona Urych – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecnie profesor w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz prodziekan ds. studenckich. Prowadzi także szkolenia dla kadry cywilnej i wojskowej z zakresu doskonalenia pedagogicznego oraz przywództwa i kompetencji społecznych. Obszar zainteresowań badawczych to edukacja dla bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w klasach wojskowych, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo zdrowotne i przywództwo.

ppłk dr Mirosław LASKOWSKI

Kierownik Zakładu Dydaktyki Wojskowej w Instytucie Działań Informacyjnych na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych w Akademii Sztuki Wojennej. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika otrzymał w 2016 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Służył w jednostkach obrony przeciwlotniczej różnych rodzajów Sił Zbrojnych (Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne) oraz w Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP na stanowiskach: dowódcy plutonu, oficera operacyjnego oraz szefa sekcji operacyjno-szkoleniowej. Obecnie, jako nauczyciel akademicki zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną w obszarach: planowania i rozliczania działalności w Siłach Zbrojnych RP, metodyki szkolenia dowództw i wojsk oraz rozwijania kompetencji przywódczych zarówno wśród wojskowych, jak i cywilnych studentów Akademii Sztuki Wojennej. Interesuje się ponadto problematyką kształcenia i wychowania obywatelskiego w uczelniach wojskowych, a także metodologią badań naukowych w pedagogice.

ppłk dr Paweł Ostolski – nauczyciel akademicki, doktor dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1997). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 14. pułku artylerii przeciwpancernej w Suwałkach, wykonując zadania służbowe jako dowódca plutonu, dowódca baterii, szef sztabu dywizjonu i oficer sekcji operacyjnej w sztabie pułku. W latach 2009-2015 był Szefem Sekcji Operacyjnej w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Obecnie rozwija swoje zainteresowania badawczo-dydaktyczne jako Asystent w Zakładzie Dydaktyki Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Realizuje zadania dydaktyczne ze studentami i słuchaczami w zakresie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej, planowania i organizowania ćwiczeń wojskowych, działalności szkoleniowo-metodycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywództwa i podstaw badań naukowych. Pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Wojskowym oraz jest członkiem Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej.

podinsp. dr Agata LASOTA-JĄDRZAK – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje pracę naukową, dążąc do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Od blisko 22 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 roku  pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji  Niejawnych  w jednostce  administracji państwowej,  a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Aktywny trener i wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych  i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu,  na Politechnice Białostockiej, Politechnice Poznańskiej, w Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych  Krajowego  Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a także ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

płk rez. dr Krzysztof DANIELEWICZ

W trakcie 24-letniej służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej pełnił także służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012). Brał udział w ponad 40 kursach, ćwiczeniach międzynarodowych oraz dyżurach bojowych w kraju i za granicą, w tym w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) czy Grup Bojowych Unii Europejskiej (GBUE). Autor opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921–1939, Toruń 2011 i 2017, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012–2014, Oświęcim 2016 oraz Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019 (red.), a także wielu recenzowanych artykułów naukowych. Podróżnik oraz autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. Właściciel firmy i portalu Security in practice.

dr Marek CHOJNACKI

Studiował kulturoznawstwo na UAM oraz Reżyserię Dramatu w PWST w Warszawie, jest wykładowcą i etatowym pracownikiem UAM, prowadzi zajęcia na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jest także profesorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, w której wykłada przedmiot „Twórcze Przywództwo” dla grup mundurowych. Współpracuje z Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, szkoląc Symulowanych Pacjentów, studentów medycyny oraz wykładowców UMP  w zakresie wykorzystania technik teatralnych w metodzie symulacji medycznej. Jest współredaktorem tomu Fabularyzacja życia (Studia Kulturoznawcze 2 (10) / 2016).

płk SW Anna OSOWSKA-REMBECKA

Pułkownik Służby Więziennej, doktorantka na Wydziale Zarządzania
i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej, kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy – działająca czynnie od 23 lat Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Współautorka przewodników dotyczących przemocy w domu i w pracy. Dyrektor Okręgowa Służby Więziennej w Warszawie (2009-2016), Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej  (2010-2016), Przewodnicząca Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w Służbach Mundurowych” (2015-2016).
Obecnie starszy specjalista w Biurze Dozoru Elektronicznego CZSWekspertka pierwszego kontaktu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Fundacji Centrum Praw Kobiet.

dr Kornela OBLIŃSKA – doktor w dziedzinie nauk społecznych, w specjalności: zarządzanie
w środowisku informacyjnym; inspektor Policji w stanie spoczynku; była Szefowa Polskiego Biura SIRENE; uczestniczka misji pokojowych na terenie byłej Jugosławii; była Szefowa Gabinetu Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialna za komunikację społeczną, kształtowanie kultury organizacyjnej i wizerunku formacji, propagowanie historii i tradycji Policji; inicjatorka szeregu przedsięwzięć w tym zakresie (m.in. budowy Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie, organizacji Charytatywnych Bali Oficerskich Policji itp.); ponadto działań na rzecz niwelowania nierówności w służbach mundurowych; pełniła funkcje: przewodniczącej zespołu ds. strategii równych szans w Policji Komendanta Głównego Policji, przewodniczącej polskiej delegacji w Europejskiej Sieci Policjantek, vice-przewodniczącej Zespołu Służb Mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, kultury organizacyjnej i współpracy międzynarodowej Policji.

Reprezentuje Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

dr Hanna ELAK – doktor nauk społecznych, nauki o bezpieczeństwie. Prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa w edukacji w placówkach oświaty. Pracownik dydaktyczny  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Związana przez wiele lat z oświatą, przede wszystkim jako nauczyciel, ale także dyrektor Zespołu Szkół w Stołpiu, doradca metodyczny ds. doskonalenia nauczycieli, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, autor i wykładowca licznych kursów skierowanych do pracowników oświaty

mgr Zbigniew KOSECKI

mgr Zbigniew Kosecki – funkcjonariusz Policji w Komisariacie Policji Szczecin-Śródmieście, doktorant Akademii Sztuki Wojennej. Prowadzi badania w obszarze  bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie szkolenia i motywowaniem funkcjonariuszy Policji do pełnienia służby. W pracy zawodowej zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, przeciwdziałaniem cyberprzemocy (również w szkołach) oraz zwalczaniu przestępczości komputerowej.